DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM PAKET SİGORTASI

BİLGİLENDİRME FORMU

 

“Doğalgaz Dönüşüm Paket Poliçesi” için en az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

 1. SİGORTACIYA  İLİŞKİN BİLGİLER

SİGORTACININ TİCARET ÜNVANI      : SOMPO SİGORTA A.Ş.

: Cumhuriyet Cad. No:12 Acarlar İş Merkezi

                                                            : C Blok 34805 Kavacık / Beykoz / İstanbul

TELEFON & FAX                                  : 0216 538 60 00 / 0216 538 62 90

 

ACENTENİN  TİCARET ÜNVANI          : KA Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti.

: Horasan Sokak 28/5 Çankaya Ankara

TELEFON & FAX                                  : 312–436 29 26 / 312-436 29 27

 1. UYARILAR
    1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde Sigortacı tarafından verilecek Montaj Sigortaları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları, Makine Kırılması Sigortaları, Mesleki Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarında yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.
    2. Sigorta priminin tamamının poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
    3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
    4. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden, kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak poliçenin feshedilmesi halinde ise poliçe vadesi başlamış olan poliçelerde prim iadesi yapılmaz.
    5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
    6. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.
    7. Sigorta Süresi Poliçenin başlangıç tarihi, tanzim tarihinden sonra ise; teminat poliçedeki vade başlangıcı tarihi, saat 12.00 de başlar. Poliçedeki vade başlangıcı, tanzim tarihi aynı gün ise teminat poliçenin tanzim edildiği tarih ve saatte başlar ve her halükarda bitiş tarihi olarak yazılı gün, öğleyin saat 12.00 da sona erer. Tanzim tarihinden önce gerçekleşmiş hasarlar poliçe vade başlangıcından sonra olsa dahi teminat haricidir.
 2. GENEL BİLGİLER

1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.

*Doğalgaz Poliçelerinde;

                 - Montaj İşleri

                         - Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

                         - 3. Şahıs Mali Sorumluluk

                         - Hukuksal Koruma

                         - Makine Kırılması

                         - Yangın

                *Belirtilen teminatlar il bazında değişiklik gösterebilir.

2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. Özel şartları www.somposigorta.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

3. Teminat dışında kalan haller için Montaj Sigortaları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları, Makine Kırılması Sigortaları, Mesleki Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına bakınız. Genel şartları www.somposigorta.com.tr  adresinden temin edebilirsiniz.

 1. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

1.Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. (www.somposigorta.com.tr adresinden temin edebilirsiniz)

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda hiç bir girişimde bulunmadan ilk olarak poliçe üzerinde iletişim bilgileri yer alan Müşteri hizmetleri ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Asistans şirket aranmadan sigortalı tarafından yapılan harcamalara ait tazminat talepleri değerlendirilmeyecek olup herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

3. Bildirim esnasında, Müşteri hizmetleri tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.

 

 1. TAZMİNAT

1. Tazminatın esasları ve uygulamasına ilişkin bilgiler için Montaj Sigortaları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları, Makine Kırılması Sigortaları, Mesleki Mesuliyet Sigortası Genel ve Özel Şartlarına bakınız.

2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hallerde, ilgili özel ve genel şartlar çerçevesinde sigortacının azami sorumluluğu poliçede yazılı sigorta bedeli ile sınırlıdır.

3.  Karşılıklı mutabık kalınarak belirlenecek teminat kapsamı ve varsa limitleri, (tespit edilecek para birimleri cinsinden), sürprimler, uygulama koşulları adınıza akdedilecek sözleşmede belirtilecektir.

4. Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.

c) Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri serbest olarak temin edecektir.

d) Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

5. Şirket’in bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda Şirket sorumlu tutulmayacaktır.

6. Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, ilgili belgeleri sigortacıya vermekle yükümlüdür. Tazminat ödemelerinde istenen evraklar, poliçede alınan teminatlara göre oluşacak tazminat taleplerinde farklılık göstermektedir. Lütfen tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.

7. Rizikonun gerçekleşmesi halinde Montaj Sigortaları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları, Makine Kırılması Sigortaları, Mesleki Mesuliyet Sigortası Genel ve Özel Şartlarında varolan Genel İstisnalar hariç tazminat ödeme yükümlülüğü sigorta şirketine aittir.

8. Poliçede yazılı bedelin, sigorta değerinden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu sözleşme değeri ile sınırlıdır. Bu durumda sigortalı sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesini talep edebilir.

9. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, sigorta değerinden düşük tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.

10. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri Sertifikalı firmayla yapılan Sözleşme/Proje Bedelidir. Sigorta bedelinin yukarıdaki tanıma uygun, gerçek sözleşme bedeline eşit olması gereklidir, aksi halde eksik sigortaya ilişkin hükümler uygulanır.

11. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda başvurulması gereken telefon numaraları aşağıdadır;

 

POLİÇE ADI / BAŞVURU TELEFONU

Doğalgaz Sigortası Poliçeleri için 0850 251 80 11

 

TAZMİNAT ÖDEMESİ

1. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

2. Aktedilecek sözleşmede muafiyet uygulanmaz.

3. Sigorta süresi içinde sigortalıya karşı yapılmış tüm hasar talepleri ile ilgili olarak, yapılan tüm masraf ve maliyetler dahil poliçede yazılı mesuliyet limitini aşmayacaktır.

4. Tam hasar durumunda tazminat, proje gerçekleşme oranı ile proje/sözleşme ve sigorta bedeli esas alınarak yapılacak hesaplamaya göre ödenecektir.

 1. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

www.somposigorta.com.tr adresinde yer alan "İletişim" ve " İletişim Formu" linkinden de başvurularınızı iletebilirsiniz.

 

Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad.Acarlar İş Merkezi No: 12 C Blok 34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul

 

Telefon: 0.216.538 60 00; Faks: 0.216.538 62 90

E-mail: info@somposigorta.com.tr

Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibariyle geçerli olup, bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme Formunun güncellenmesi gerekebilir